PVT?

Het psychiatrisch verzorgingstehuis situeert zich enerzijds binnen het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist te Zelzate en anderzijds binnen enkele externe campussen. Het PVT biedt begeleiding en een gespecialiseerde behandeling aan personen met een langdurige en gestabiliseerde psychiatrische kwetsbaarheid. Het verzorgingstehuis bestaat uit PVT-uitdovend en PVT-permanent.

PVT-uitdovend situeert zich binnen PVT Het Anker en PVT De Warande. PVT-uitdovend richt zich vooral op oudere mannen en vrouwen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke beperking.

PVT-permanent situeert zich binnen PVT De Villa en PVT Krekelmuyter. PVT-permanent richt zich op personen met een langdurige of blijvende psychische/psychiatrische kwetsbaarheid en die bijgevolg in mindere of meerdere mate begeleidingsafhankelijk zijn.

Herstelondersteunende zorg is de rode draad in het dagelijks handelen en begeleiden.

Doelgroep

Er zijn meerdere criteria die bepalen of iemand kan verblijven op één van onze PVT-afdelingen.

Zorgmanager

 • /

Wettelijke bepalingen :

 • Het psychiatrisch verzorgingstehuis is bestemd voor personen met een langdurige en gestabiliseerde psychiatrische stoornis, met dien verstande dat zij:
  • geen ziekenhuisbehandeling vergen
  • niet in aanmerking komen voor opname in een RVT omwille van de psychische toestand
  • niet in aanmerking komen voor beschut wonen
  • geen nood hebben aan ononderbroken psychiatrisch toezicht
  • nood hebben aan een continu e begeleiding

Algemene criteria :

 • geen dementie
 • geen ongecontroleerde ernstige verslavingsproblematiek
 • geen SGA – patiënt of regelmatig terugkerende agressie
 • geen sterk manipulatieve personen
 • geen persisterend storend gedrag
 • geen suïcidegevaar
 • geen frequent voorkomen van zelfdestructief gedrag
 • geen frequente herval waarbij psychiatrische crisisopvang noodzakelijk is
 • de kandidaat bewoner wordt niet voor palliatieve zorg opgenomen
 • bewoner moet open deur aankunnen
 • geen personen met een verstandelijke beperking

Financieel criterium :

Het huidige inkomen van de kandidaat-bewoner is toereikend om de kosten te betalen of er zijn concrete mogelijkheden om de tegemoetkoming te verhogen en er is een voldoende hoge financiële buffer om de periode van aanpassing te overbruggen. Of de kandidaat-bewoner is bereid zijn financiën te saneren (eventueel met begeleiding), in functie van de kostprijs van de toekomstige woon- en begeleidingssituatie. Als voorbereiding neemt de verwijzer contact met de sociale dienst van PVT om de financiële beperkingen/mogelijkheden vooraf te onderzoeken in functie van de financiële haalbaarheid van PVT-wonen.

Criteria specifiek volgens de woonvorm:

  • appartement/ studio/ Villawonen houdt in:
   • geen nood aan ononderbroken toezicht
   • medisch stabiel en geen hoge verzorgingsgraad
   • bewoner neemt initiatief naar de eigen medische verzorging wanneer nodig
   • woonfunctie en emancipatie staan centraal (herstelondersteunende zorg)
   • een behoorlijke graad van zelfredzaamheid
  • groepswonen:
   • medisch stabiel en geen hoge verzorgingsgraad
  • verzorgingsgroepen houdt in dat we:
   • bewoners met een relatieve zorgafhankelijkheid kunnen begeleiden

 

Andere randvoorwaarden:

 • de bewoner moet ‘inpasbaar’ zijn op vrijgekomen plaats of groep (wachtlijst per woonvorm)
 • PVT-wonen is een keuze waar de kandidaat bewoner achterstaat, zij het na een mogelijk onderhandelingsproces
 • schriftelijke overeenkomst met verwijzer (APZ/BW) waarin plicht tot terugname indien PVT-wonen niet lukt (Indien de kandidaat bewoner niet gekend is, dan voorzien we een ‘proefperiode’ van 6 maanden)